-->
Arlo Saber

Arlo Saber

Youtuber Social Media

Xử lí dữ liệu cá nhân bằng Mã nguồn


Bước 1: Tạo 1 file (css.webp), sửa thông tin trên Code và lưu trong File đó


#iminf{cursor:pointer;padding:10px 20px;border:0;border-radius:3px;background:#007fff;color:#eeeeee;float:right;text-transform:capitalize;font-weight:500;transition:all 0.5s;font-size:15px}

#tt:inf,#dt:hover{background:#222222;color:#eeeeee;outline:none}

.download_now{display:block;margin:0 auto;border-radius:4px}

.download-now{background-image:url('');color:#cccccc;padding:15px;display:block;background-size:480px;background-blend-mode:exclusion;background-color:#111111}
.download-title{color:#fff;display:inline-block;font-size:1.2em;line-height:38px;text-align:left}

.file-info{padding:15px;background:#cccccc;color:#222;font-size:14px}

#name{'...'} /*Họ và tên*/

#birth{'...'} /*Ngày sinh phân cách nhau bởi dấu "/" */

#place{'...'} /*Nơi ở: Phân cách nhau bởi dấu "," */

#end{padding:10px 20px;border-radius:3px;background:#ffc832;text-decoration:none;color:#222;float:right;text-align:center;font-size:15px;text-transform:capitalize;-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}

.bg_button span{display:inline-block;line-height:38px;float:right}

.file-description{display:block}

.file-description span{font-size:12px}

.save.file-info{success:100}


Bước 2: Tạo 1 file (inf.html), sau đó dán đoạn code sau và lưu lại


<div class="image">

<div class="image">

<div class="image_button">

<div class="image-title">HTML INFORMATION</div>

<button onclick="generate()" id="btnx"><i class="fas fa-cloud-upload-alt"></i></button>

<a id="name,bith,place" href="#" style="display:none"><i class="fas fa-cloud-upload-alt"></i></a>

</div>

<div class="file-description">

<span class="file-size"> <i class="fa fa-file fa-fw" aria-hidden="true"></i> <strong>File name:</strong>Thông tin cơ bản</span>

</div>

</div>

<div class="file-info"><i class="fas fa-info-circle"></i> Uploading...

</div>

</div>
Tải file (.TXT) của css.webp và file mẫu inf.html:

css.txt Dung lượng: 2Kb
inf.html Dung lượng: 1kb
Giấy phép hoạt động